باتوجه به ماهیت عملیات بیمه­ گری اتکایی، شرکت بیمه اتکایی آوای پارس فاقد مراکز پرداخت خسارت می باشد.


6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0