کمیته مدیریت ریسک

کمیته مدیریت ریسک بیمه اتکایی آوای پارس بنا به آیین نامه شماره 93 مصوب شورای عالی بیمه و ماده 14 دستورالعمل حاکمیت شرکتی برای ناشران پذیرفته شده در سازمان بورس و اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران مصوب مورخ 18/07/1401 جهت شناسایی، تحلیل ریسک های بالقوه و مدیریت آن از طریق گزارش های ریسک داخلی، ارزیابی و پایش عملکرد شرکت تشکیل گردیده است. این کمیته تحت نظارت هیأت مدیره بوده و به صورت ماهانه جلسات خود را با هدف نظارت بر ریسکها و سیاستهای اجرا شده تشکیل می دهد.

اهم وظایف کمیته مدیریت ریسک

ü تهیه و پیشنهاد رویکردها، راهبردها و سیاست های مدیریت ریسک موسسه بیمه برای تصویب در هیأت مدیره و تصویب برنامه اجرائی مدیریت ریسک موسسه بیمه.

ü نظارت بر نحوه شناسایی کمی، کیفی و تجزیه و تحلیل ریسک های با اهمیت موسسه بیمه.

ü نظارت بر کارآیی و اثربخشی سیستم مدیریت ریسک موسسه بیمه و ارائه پیشنهادهای رفع نقاط ضعف آن به هیأت مدیره.

ü اعلام نظر در خصوص کفایت ذخایر فنی به تفکیک رشته های بیمه ای، کفایت میزان پوشش ها و نوع قراردادهای واگذاری مجدد و صلاحیت بیمه گران پذیرنده و نصاب های سرمایه گذاری موسسه بیمه جهت تصویب در هیأت مدیره.

ü بررسي وضعيت ريسك هاي شركت بر حسب درجه ريسك پذيري و اشتهاي ريسك تعيين شده هيات مديره و در صورت لزوم مشاوره به مديرعامل و يا واحد حسابرسي داخلي؛

ü تحليل مديريت ريسك در سطح كلان هيات مديره؛

ü بررسي اثربخشي سيستم مديريت ريسك شركت و همچنين بررسي عملكرد مديريت ريسك؛

ü شناسايي نارسايي هاي موجود در مديريت ريسك جهت طرح در هيات مديره.

اعضاء کمیته مدیریت ریسک

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

مدرک تحصیلی

1

امیر مومنی

رئیس کمیته

کارشناسی ارشد

2

بهنام شهریار

عضو کمیته

دکتری

3

سمانه عزیز نصیری

عضو کمیته

کارشناسی ارشد

4

غلامرضا مددی

دبیر کمیته

کارشناسی ارشد

 

 

 

 

 

 

براساس آیین نامه شماره ،69 برخی از ریسکهایی که یک موسسه بیمه اتکایی با آنها مواجه است، به شرح ذیل می باشد :

 

ريسک بيمه گري:

ريسک هايي است که موسسه بيمه به دليل صدور بيمه نامه و قبولي اتکایي با آن مواجه است. افزایش حق بیمه اتکایی قبولی، عمدتاً به دلیل استراتژی شرکت در قبولی ریسک، افزایش ظرفیت مجاز قبولی ، افزایش حد قبولی مندرج در قرارداد واگذاری مازاد خسارت شرکت، افزایش سرمایه و خالص ارزش دارائیهای بیمه نامه ها به دلیل شرایط تورمی حاکم بر اقتصاد کشور می باشد.

ريسک بازار:

ريسک بازار ريسکي است که شرکت بيمه به دليل نوسان قيمت در بازار با آن مواجه است.

بخش خاصي از اين ريسک مربوط به ريسک نرخ ارز است و بيشتر زماني بروز مي کند که بيمه نامه ارزي بوده و شرکت بيمه متعهد به پرداخت خسارت به صورت ارزي است.

بخش ديگري از ريسک نيز ناشي از تغيير قيمت بازار دارايي ها و سرمايه گذاري هاي شرکت است که تغييرات نرخ سود بانکي و يا تغييرات شاخص هاي عمومي در بازار سهام ميتواند منجر به کاهش دارایی یا درآمد شرکت شود. به منظور کنترل اين ريسک سرمایه گذاری های شرکت در شورای سرمایه گذاری مطرح و بر اساس نظرات اعضا، عمده منابع شرکت بصورت سپرده های بانکی و نیز سرمایه گذاری در اوراق بهادار بورسی سرمایه گذاری می گردد.

ريسک اعتبار :

ريسک هايي را در بر می گیرد که موسسه بيمه به دليل احتمال عدم انجام تعهدات مالي توسط طرف هاي معامله خود با آن مواجه است.

ريسک نقدینگی :

ریسکهایی که موسسه بیمه بدلیل عدم کفایت دارایی های جاری جهت ایفای تعهداتش با آن مواجه است.

 

منشور کمیته میریت ریسک


6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0