سرمايه شركت بیمه اتکایی آوای پارس مبلغ 5،000 ميليارد ريال است که مبلغ 3،500 ميليارد ريال آن پرداخت شده و مابقي (مبلغ 1،500ميليارد ريال) در تعهد صاحبان سهام بوده و تا 1403/06/13 تأدیه خواهد شد.

 

 

 

 


6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0