سیاست های تقسیم سود:

به موجب ماده ۹۰ اصلاحیه قانون تجارت ، در صورت  وجود منافع ، تقسیم ده درصد ازسود ویژه سالانه بین صاحبان سهام الزامی است . بر اساس بندهای ۱۸ و ۱۹ ماده ۴۰ اساسنامه شرکت ، هیات مدیره همه ساله پیشنهاد خود را در خصوص لحاظ نمودن هر نوع اندوخته اختیاری همچنین تقسیم سود بین سهامداران به مجمع عمومی ارائه می نماید . مجمع عمومی نیز  طبق ماده ۲۴۰ قانون تجارت و بند ۴ بخش الف ماده ۱۸ اساسنامه ، با بررسی پیشنهادهای هیات مدیره مبلغی از سود قابل تقسیم را که باید بین صاحبان سهام تقسیم شود، تعیین می نماید.

توزیع سود به صورت متوازن در سالهای مختلف و فراهم شدن امکان افزایش سرمایه مورد نیاز برای حفظ جایگاه وتوسعه توانمندیهای شرکت  از محل ارزش افزوده ایجاد شده و منابع داخلی از اهم سیاستهای شرکت می باشد .
همه ساله برنامه زمانبندی پرداخت سود قبل از تشکیل مجمع عمومی تعیین و اطلاع رسانی عمومی می شود. پرداخت زودتر از مهلت قانونی و در نظر گرفتن اولویت زمانی برای پرداخت سود سهامداران حقیقی نیز از جمله سیاستهای شرکت در تقسیم سود می باشد .

 

 


6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0