دوران

لطفا صبر کنید ...

عبدالمحمود ضرابی

رئیس هیئت مدیره (عضو اصیل)

عبدالمحمود ضرابی

رئیس هیئت مدیره (عضو اصیل)

  • پست الکترونیکی : info@avaparsre.com

مجید بنویدی

مدیر عامل و عضو هیئت مدیره (عضو اصیل)

مجید بنویدی

مدیر عامل و عضو هیئت مدیره (عضو اصیل)

  • پست الکترونیکی : benvidi@avaparsre.com

محسن نامداری

نایب رئیس و عضو هیئت مدیره (عضو اصیل)

محسن نامداری

نایب رئیس و عضو هیئت مدیره (عضو اصیل)

  • پست الکترونیکی : info@avaparsre.com

روح الله حیدری

عضو هیئت مدیره (عضو اصیل)

روح الله حیدری

عضو هیئت مدیره (عضو اصیل)

  • پست الکترونیکی : info@avaparsre.com

امیر مومنی

عضو هیئت مدیره (عضو اصیل)

امیر مومنی

عضو هیئت مدیره (عضو اصیل)

  • پست الکترونیکی : info@avaparsre.com

6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0