باتوجه به ماهیت عملیات بیمه ­گری اتکایی، شرکت بیمه اتکایی آوای پارس ارزیاب خسارت ندارد.


6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0