باتوجه به ماهیت عملیات بیمه­ گری اتکایی، شرکت بیمه اتکایی آوای پارس صرفاً بیمه ­گر اتکایی می باشد و بصورت مستقیم اقدام به صدور بیمه نامه عمر نمی نماید و فاقد تراز مشارکت در منافع بیمه­ گذاران بیمه­ های زندگی است.


6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0